Wednesday, June 13, 2007

老 師 金 句 媲 美 棟 篤 笑

上 學 很 沉 悶 ? 未 必 ! 有 人 在 網 上 徵 集 老 師 上 堂 時 講 過 的 金 句 , 反 應 十 分 熱 烈 , 眾 多 網 民 把 老 師 說 過 的 刻 薄 說 話 、 抵 死 言 論 、 無 厘 頭 金 句 在 網 上 大 公 開 , 搞 笑 程 度 媲 美 棟 篤 笑 , 令 人 想 不 到 學 校 也 有 這 麼 多 說 笑 話 能 手 , 聽 完 這 些 金 句 , 隨 時 要 求 老 師 「 安 哥 」 唔 捨 得 落 堂 放 學 。


中 文 科 老 師 : 「 罰 抄 課 文 20 次 , 上 堂 唔 准 做 , 落 堂 之 前 交 。 」

英 文 科 老 師 : “ If you do not finish your homework, you will be finished. ” ( 如 果 你 做 唔 完 功 課 , 你 就 完 蛋 。 )
數 學 科 老 師 : 「 計 數 唔 一 定 要 , 最 緊 要 快 , 有 效 率 。 」
數 學 科 老 師 : 「 仰 角 90 度 之 條 件 : 1. 樓 下 有 男 性 , 2. 樓 上 有 靚 女 , 3. 靚 女 要 裙 。 」
中 史 科 老 師 : 「 深 唔 好 問 , 淺 自 己 諗 。 」
純 數 科 老 師 : “ He is he, you is you, no relation ak! ” ( 佢 還 佢 , 你 還 你 , 無 關 係 呀 ! )

經 濟 科 老 師 : 「 得 閒 打 粒 星 , 第 日 變 精 英 。 」
科 學 科 老 師 : 「 就 算 答 案 , 表 達 得 唔 好 , 一 樣 冇 分 。 」
副 校 長 早 會 講 話 : 「 你 朝 早 食 早 餐 未 呢 ? 係 咪 食 包 呢 ? 不 過 有 個 包 唔 食 得 , 就 係 頂 包 。 」
訓 導 主 任 : 「 兩 個 兩 個 排 單 行 。 」
班 主 任 : 「 我 唔 識 用 Powerpoint , 因 為 我 無 power 又 無 point 。 」 同 學 問 : 「 阿 Sir , 講 到 第 幾 頁 ? 」 阿 Sir 答 : 「 自 己 諗 。 」

No comments: