Monday, April 16, 2007

刁 鑽 聯 話

一 生 好 讀 雜 書 , 喜 對 聯 謎 語 。 正 經 的 記 不 住 , 刁 鑽 的 、 罵 人 的 、 嗒 落 有 味 的 就 記 一 大 籮 筐 。 昨 天 談 的 趣 聯 : 「 呂 氏 姑 娘 , 下 口 大 於 上 口 」 , 呂 氏 對 曰 : 「 徐 家 公 子 , 斜 ( 邪 ) 人 多 過 正 人 」 , 就 兼 具 刁 鑽 與 有 味 兩 大 特 色 。 另 一 副 刁 鑽 對 聯 , 相 傳 是 龔 自 珍 童 年 所 對 。 傳 聞 龔 自 幼 聰 穎 過 人 , 七 八 歲 即 精 通 詩 書 聯 語 。 有 一 老 者 看 不 起 他 , 就 出 了 一 句 上 聯 給 他 對 。 上 聯 曰 : 「 二 猿 斷 木 深 山 中 , 小 猴 子 安 敢 對 鋸 ? 」 「 鋸 」 是 「 句 」 的 諧 音 。 龔 小 童 瞬 即 對 曰 : 「 一 馬 陷 足 淤 泥 內 , 老 畜 生 怎 樣 出 蹄 ? 」 「 蹄 」 是 「 題 」 的 諧 音 , 反 罵 得 痛 快 。 另 一 有 味 對 聯 , 是 私 塾 中 的 老 師 出 給 學 生 的 , 上 聯 是 : 「 大 魚 食 小 魚 , 小 魚 食 蝦 , 蝦 食 沙 , 沙 明 水 淨 。 」 這 個 上 聯 的 難 處 , 是 前 一 句 之 末 , 即 為 後 一 句 之 首 。 一 調 皮 學 生 , 以 鹹 味 對 下 聯 , 聯 曰 : 「 老 師 壓 師 母 , 師 母 壓 床 , 床 壓 地 , 地 動 山 搖 。 」 昨 天 所 記 的 人 名 上 聯 : 「 談 錫 永 , 大 言 炎 炎 , 談 易 談 金 , 無 非 蜻 蜓 點 水 」 。 當 時 一 眾 文 友 , 常 有 聚 會 , 談 兄 不 服 說 他 「 無 非 蜻 蜓 點 水 」 , 他 說 , 應 為 「 豈 是 蜻 蜓 點 水 ? 」 眾 人 每 次 聚 會 , 就 扭 盡 六 壬 , 想 為 「 談 錫 永 」 句 對 下 聯 。 當 時 似 有 人 拼 拼 湊 湊 , 對 出 一 個 不 大 成 樣 子 的 下 聯 : 「 查 良 鏞 , 伐 木 旦 旦 , 查 金 查 庸 , 豈 為 一 點 艮 ? 」 查 先 生 當 時 辦 《 明 報 》 寫 社 評 , 古 稱 伐 柯 比 喻 遵 循 一 定 原 則 。 「 金 」 為 可 解 作 貴 重 , 如 「 金 諾 」 、 「 金 榜 」 、 「 庸 」 可 解 作 功 勛 , 如 庸 功 、 庸 勛 。 指 他 辦 報 寫 社 評 , 有 一 定 原 則 , 重 諾 重 勛 , 不 是 僅 為 賺 錢 。 這 已 是 四 分 一 世 紀 前 的 前 塵 往 事 矣 。

No comments: